Veelgestelde vragen

Algemene vragen

Ben ik verplicht om mijn auto te verzekeren?

Ja, u bent wettelijk verplicht om een autoverzekering af te sluiten wanneer het kenteken van de auto op uw naam staat. De auto moet minimaal WA (Wettelijke Aansprakelijkheid) verzekerd zijn. Bij een WA autoverzekering bent u verzekerd voor schade die u een ander toebrengt. (Voldoet u niet aan deze verplichting dan riskeert u een boete van het RDW).
Voor nieuwere auto’s met een hogere dagwaarde adviseren wij echter om een autoverzekering met een hogere dekking af te sluiten. Voor een volledig dekkingsoverzicht met adviezen Autoverzekering

Wat kan ik doen als ik mijn auto langere tijd niet gebruik?

Op uw auto geldt een verzekeringsplicht, waardoor uw auto minimaal WA (Wettelijke Aansprakelijkheid) verzekerd moet zijn. Ook wanneer u de auto voor langere tijd niet gebruikt (bijvoorbeeld als er in de schuur aan geklust wordt), dient u toch verzekerd te zijn. Verzekerd u de auto niet en deze staat nog wel op uw naam dan riskeert u een boete van het RDW.

Schorsen kenteken
Hier is echter een oplossing voor: het schorsen van uw kenteken. Wanneer u het kenteken heeft geschorst vervalt de verplichting tot het verzekeren van uw auto. U kunt uw kenteken bij het postkantoor of via de website van het RDW laten schorsen. Zolang het kenteken is geschorst mag de auto niet meer op de openbare weg komen. De schorsingsperiode loopt automatisch af na één jaar. Wordt uw auto na dit jaar nog steeds niet gebruikt? Dan kunt u de schorsing verlengen voor wederom één jaar.

Hoe kan ik mijn verzekering schorsen?
Nadat u uw kenteken heeft laten schorsen, ontvangt u een bevestiging van het postkantoor dan wel het RDW. Vervolgens kunt u het verzoek tot schorsing van uw verzekering online of per mail indienen. U ontvangt van ons bericht nadat wij de verzekering hebben geschorst. De reeds betaalde premie wordt gereserveerd tot het moment dat de polis weer geactiveert wordt of in zijn geheel wordt beëindigd.

Kan ik mijn auto verzekeren als ik deze in het buitenland heb gekocht?

Alleen auto’s met een Nederlands kenteken kunnen bij ons worden verzekerd. Nadat u de auto heeft ingevoerd in Nederland en deze heeft laten keuren bij het RDW, ontvangt u een Nederlands kenteken. Vanaf dat moment kunt u een autoverzekering bij ons aanvragen.

Ben ik verzekerd als ik vergeet om de premie te betalen?

Als de premie na 15 dagen na de premievervaldatum van uw autoverzekering niet door de maatschappij is ontvangen, ontvangt u een verzoek om de premie zelf over te maken. Wanneer de maatschappij de premie voor de autoverzekering 40 dagen na de premievervaldatum nog niet heeft ontvangen, zal de dekking worden opgeschort. Dan is er dus geen dekking meer.
Eén dag na ontvangst van de betaling, zal de dekking weer in kracht worden hersteld. Maar let op, dit gebeurt niet met terugwerkende kracht!

Wordt er premie op mijn rekening teruggestort wanneer de betalingstermijn wordt aangepast?

Wanneer u de betalingstermijn wijzigt, zal de wijziging worden doorgevoerd per de eerstvolgende premievervaldatum. De reeds betaalde premie wordt dus niet teruggestort op uw rekening.

Kan ik mijn polis laten schorsen zonder schorsingsbewijs?

De autoverzekering kan alleen tijdelijk worden stopgezet indien het kenteken is opgeschort of als de auto niet meer in uw bezit is. Helaas is het voor ons niet mogelijk om dit in te zien bij het RDW. Om de autoverzekering te schorsen, dienen wij van u een schorsings- of vrijwaringsbewijs te ontvangen. Zonder dit bewijs hebben wij dus geen mogelijkheid om de verzekering te schorsen.

Wanneer het kenteken schorsen?
Indien de auto niet meer op de openbare weg komt, is het mogelijk om het kenteken te schorsen. Als u uw kenteken geschorst heeft bij het RDW, kunt u ook een verzoek indienen om uw verzekering te laten schorsen. U betaalt dan geen verzekeringspremie tijdens de schorsingsperiode. Een schorsing duurt maximaal 1 jaar en loopt na 1 jaar automatisch af. Het RDW voert op intensieve basis controles uit hierop. Wanneer blijkt dat niet aan bovenstaande verplichting is voldaan, ontvangt u een boete van het RDW. Deze boete kan honderden euro’s bedragen.

Wat is een artikel 34 verklaring WAM?

Door een artikel 34 verklaring WAM af te geven, toont een verzekeringsmaatschappij middels een officiële verklaring aan dat u op een peildatum van het RDW wel degelijk verzekerd was. Deze verklaring zorgt er dus met terugwerkende kracht ook voor dat u niet in aanmerking komt voor een boete.

Parkeerschade

Is de basis zorgverzekering verplicht?

Het afsluiten van een basisverzekering is op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw) verplicht voor iedereen die ook is verzekerd voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Iemand is verzekerd voor de AWBZ als:

 • Diegene Nederlands ingezetene is (als hij/zij rechtmatig in Nederland woont) en/of;
 • Diegene niet-ingezetene is, maar in Nederland wel loonbelasting afdraagt

Uitzonderingen
Er zijn echter wel meerdere uitzonderingen op deze regel. Deze uitzonderingen staan beschreven in de beperkingen van de kring der verzekerden (Koninklijk Besluit 746). De volgende personen zijn wel verplicht om een basisverzekering in Nederland af te sluiten:

 • Personen die werkzaamheden in Nederland slechts tijdelijk stopzetten
 • Nederlandse ambtenaren die in het buitenland werkzaam zijn
 • Gezinsleden van ambtenaren die in het buitenland werkzaam zijn. Voorwaarde is dat de gezinsleden zelf niet werken in het buitenland.
 • Werknemers in het buitenland, in dienst zijn van een Nederlandse werkgever die rijden, vliegen of varen als beroep.
 • Gezinsleden van Nederlandse werknemers op een boot
 • Studenten of stagiaires, jonger dan 30 jaar, die tijdelijk in het buitenland verblijven in verband met hun studie en daarbij niet werken in het land waar zij verblijven.
 • Vreemdelingen die: (a) in Nederland verblijven en afwachten op een besluit van voortgezette toelating, (b) rechtmatig verblijf houden in Nederland en/of (c) een verblijfsvergunning hebben voor bepaalde tijd
 • Buitenlanders die in het buitenland (of Nederland) wonen en in Nederland werken en/of winst genieten

Er zijn echter nog twee groepen die niet verplicht zijn om een basisverzekering af te sluiten:

 • Mensen die in actieve militaire dienst zijn
 • Personen die, vanwege geloofs- of levensovertuiging een aantoonbaar bezwaar tegen het hebben van een verzekering. Voor deze groep gelden speciale regels

 

Kan ik altijd overal een basis zorgverzekering afsluiten?

Als je verplicht bent om een basisverzekering af te sluiten, kun je zelf een zorgverzekering kiezen bij een gewenste zorgverzekeraar. De verplichting om een basis zorgverzekering te hebben brengt ook een verplichting voor de zorgverzekeraar mee, en dat is de acceptatieplicht. Een zorgverzekeraar mag dus niemand weigeren voor de basisverzekering op basis van hun geslacht, leeftijd of gezondheid. Deze acceptatieplicht geldt niet voor aanvullende verzekeringen.

Basispakket bij iedere verzekeraar hetzelfde
Als je voor het eerst een basis zorgverzekering gaat afsluiten, dan is het niet nodig om vergoedingen te vergelijken. De basisverzekering dekt namelijk alle verstrekkingen die zijn genoemd in het basispakket. Deze is qua dekking bij iedere zorgverzekeraar gelijk gesteld. Echter, de kosten voor de basisverzekering kunnen wel fors verschillen per zorgverzekeraar. In sommige gevallen kan er zelfs 10 tot 20 euro verschil kan zitten tussen de bedragen van de maandpremies van verschillende zorgverzekeraars. Het kan dus verstandig zijn de premies met elkaar te vergelijken, om te voorkomen dat je teveel betaalt. Het prijs verschil zit hem met name in het type polis en de zorgkeuze die daar bij hoort.

Aanvullende verzekering
Wil je ook een aanvullende verzekering? Dan is het goed te weten dat je niet verplicht bent deze af te sluiten bij dezelfde zorgverzekeraar als waar jij je basis zorgverzekering hebt afgesloten. Als de basis zorgverzekering bij zorgverzekeraar A voor jou het goedkoopst is en de gewenste aanvullende verzekering voor jou het meest aantrekkelijk is bij zorgverzekeraar B, dan is het toegestaan je basis zorgverzekering af te sluiten bij zorgverzekeraar A en je aanvullende zorgverzekering bij zorgverzekeraar B. Basispakket bij iedere verzekeraar hetzelfde

Als je voor het eerst een basis zorgverzekering gaat afsluiten, dan is het niet nodig om vergoedingen te vergelijken. De basisverzekering dekt namelijk alle verstrekkingen die zijn genoemd in het basispakket. Deze is qua dekking bij iedere zorgverzekeraar gelijk gesteld. Echter, de kosten voor de basisverzekering kunnen wel fors verschillen per zorgverzekeraar. In sommige gevallen kan er zelfs 10 tot 20 euro verschil kan zitten tussen de bedragen van de maandpremies van verschillende zorgverzekeraars. Het kan dus verstandig zijn de premies met elkaar te vergelijken, om te voorkomen dat je teveel betaalt. Het prijs verschil zit hem met name in het type polis en de zorgkeuze die daar bij hoort.

Aanvullende verzekering

Wil je ook een aanvullende verzekering? Dan is het goed te weten dat je niet verplicht bent deze af te sluiten bij dezelfde zorgverzekeraar als waar jij je basis zorgverzekering hebt afgesloten. Als de basis zorgverzekering bij zorgverzekeraar A voor jou het goedkoopst is en de gewenste aanvullende verzekering voor jou het meest aantrekkelijk is bij zorgverzekeraar B, dan is het toegestaan je basis zorgverzekering af te sluiten bij zorgverzekeraar A en je aanvullende zorgverzekering bij zorgverzekeraar B.

 

Wat krijg ik vergoed uit het basispakket? (Zvw)

De Nederlandse basisverzekering is een verplichte zorgverzekering waarbij de verzekerde recht heeft op de dekking van het basispakket. Dit is een door de overheid samengesteld pakket met wettelijke vergoedingen voor allerlei zorgvormen. De wet die verantwoordelijk is voor de inhoud van het basispakket heet: Zorgverzekeringswet (Zvw).

Ieder jaar opnieuw verandert de inhoud van het basispakket. Op Vastelastenadvies.nl vind je een overzicht van de actuele wijzigingen en nieuwe vergoedingen binnen het basispakket. Met de basisverzekering hebben verzekerden recht op de volgende dekkingen vanuit het basispakket:

Let op: voor sommige vergoedingen geldt een eigen bijdrage of eigen risico. Ook het soort polis kan invloed hebben op de mate van vergoeding.

Anticonceptie (tot 21 jaar)

 • Diverse anticonceptiemiddelen worden vanuit het basispakket vergoed, zoals de anticonceptiepil en het spiraaltje. Voor sommige middelen geldt een eigen bijdrage.

Audiologische zorg

 • Onderzoek naar de functie van het gehoor en advies bij de keuze van een gehoorapparaat.

Buitenlandzorg

 • Spoedeisende zorg in het buitenland bij tijdelijk verblijf. Vergoeding vindt plaats op basis van Nederlandse marktconforme tarieven. Medische kosten die voortkomen uit risicovolle activiteiten (zoals wintersport) niet altijd volledig vergoed door de basisverzekering.
 • Niet spoedeisende zorg (normaliter alleen na toestemming).

Dieetadvies

 • 3 uur voorlichting met een medisch doel.
 • Dieetpreparaten (na toestemming).

Erfelijkheidsonderzoek

 • Onderzoek naar erfelijke afwijkingen

Ergotherapie

 • Ergotherapie: maximaal 10 uur per jaar

Fysiotherapie

 • Fysio- en oefentherapie voor bepaalde chronische aandoeningen tot 18 jaar (na toestemming).
 • Fysio- en oefentherapie voor bepaalde chronische aandoeningen vanaf 18 jaar: vergoeding vanaf de 21e behandeling (na toestemming).
 • Niet-chronische aandoeningen tot 18 jaar: vergoeding van 18 behandelingen.
 • Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie vanaf 18 jaar: vergoeding van de eerste 9 behandelingen.

Geneesmiddelen

 • Geneesmiddelen volgens de bestaande vergoedingslimieten (er kan een eigen bijdrage van toepassing zijn).

Huisarts

 • Bezoeken, consulten en behandelingen bij de huisarts.

Hulpmiddelen

 • Diverse hulp- en verbandmiddelen worden vergoed. Voor meerdere hulpmiddelen geldt een eigen bijdrage. Voor kinderen onder 18 jaar is de eigen bijdrage voor hoortoestellen niet meer van toepassing.

Ketenzorg

Zorgprogramma’s binnen de ketenzorg voor diabetes type 2 patiënten, COPD en cardiovasculair risicomanagement.

Kraamzorg

 • Kraamzorg thuis: max. 10 dagen bij een eigen bijdrage van 4,15 euro per uur (2015).
 • Kraamzorg in het ziekenhuis/geboortecentrum zonder medische noodzaak: max. 10 dagen bij een eigen bijdrage van 33 euro per dag.
 • Kraamzorg in een ziekenhuis/geboortecentrum met medische noodzaak.

Logopedie

 • Hulp bij spraakfunctie- en vermogen.

Plastische chirurgie

 • Plastische- of reconstructieve chirurgie wordt vergoed bij bepaalde medische indicaties.

Psychologische zorg

 • Basis en specialistische Geestelijke Gezondheidzorg (GGZ).

Revalidatie

 • Geriatrische revalidatie van maximaal zes maanden, de Quick scan en oncologische revalidatie.

Stoppen met roken programma

 • Jaarlijkse vergoeding van het stoppen-met-roken programma.

Specialistische zorg in het ziekenhuizen

 • Consulten, behandelingen en operaties in het ziekenhuis of kliniek die vallen onder medisch specialistische zorg. Er geldt een medische noodzaak met bijbehorende verwijzing van een (huis)arts. Per 2016 valt de sportarts onder medisch specialistische zorg.

Tandheelkundige zorg

 • Mondzorg en orthodontistische zorg in bijzondere gevallen.
 • Tandheelkundige zorg tot 18 jaar, met uitzondering van kronen, bruggen en orthodontie.
 • Kaakchirurgie in bijzonder gevallen, met uitzondering van implantaten, tandvleesbehandeling en ingewikkelde extracties.
 • Kunstgebitten en protheses vanaf 18 jaar.
 • Volledig kunstgebit, inclusief technische kosten (eigen bijdrage van 75 procent).
 • Implantaten met uitneembaar kunstgebit, inclusief techniekkosten (na toestemming, eigen bijdrage van 125 euro per kaak).

Verloskundige zorg

 • Bevalling thuis.
 • Bevalling in een ziekenhuis met een medische noodzaak

Voormalige AWBZ-taken

 • Persoonlijke verzorging en verpleging
 • Behandeling zintuiglijke gehandicapten
 • Palliatieve zorg
 • Intensieve zorg voor kinderen

Voorwaardelijk toegelaten

 • PTED. Dit is een behandeling van het lumbosacraal radiculair syndroom bij lumbale hernia.
  Autologe Vet Transplantatie (AFT) bij borstreconstructie.

Vruchtbaarheidsbehandelingen (IVF)

 • 3 pogingen voor in-vitrofertilisatie en overige vruchtbaarheidsbehandelingen voor vrouwen tot 43 jaar.

Ziekenopname en verblijf

 • Opname en verblijf in een ziekenhuis, GGZ-instelling of andere instelling (soms pas na toestemming).

Ziekenvervoer

 • Vervoer met ambulance of traumahelikopter.
 • Ziekenvervoer met eigen vervoer, taxi of openbaar bij bepaalde medische indicaties: 0,31 euro per kilometer voor eigen vervoer (er geldt een eigen bijdrage van € 96 euro per jaar).
Welke verschillende zorgpolissen zijn er?

Vrijwel iedereen die in Nederland woont en/of werkt is verplicht een basisverzekering (basispolis) af te sluiten bij een zorgverzekeraar. Je kunt dan kiezen uit drie verschillende polissen, namelijk:

 • De naturapolis
 • De restitutiepolis
 • De budgetpolis

Hieronder wordt uitgelegd wat de verschillen en overeenkomsten zijn tussen deze polissen.

NaturapolisRestitutiepolisBudgetpolis
Lage tot gemiddelde premieGemiddelde tot hoge premieRelatief lage premie
Ruime keuze uit ziekenhuizen en zorgverlenersVrije keuze uit ziekenhuizen en zorgverleners. Doorgaans is er een groter aanbod specialisten en klinieken gecontracteerd dan bij een naturapolis.
Voor (bepaalde) planbare zorgvormen, zoals een heupoperatie of oncologische zorg, kies je uit een beperkter aantal zorgaanbieders. De zorgverzekeraar moet echter wel voldoen aan de zorgplicht.
Rond 75 procent van het gemiddeld gecontracteerde tarief100 procent van het gemiddeld gecontracteerde tarief50 tot 75 procent van het gemiddeld gecontracteerde tarief

 

Belangrijk: welke polis je ook hebt, voor spoedeisende hulp, bijvoorbeeld bij een ongeval, vervalt het verhaal van gecontracteerde zorg. Je hebt dan in principe altijd recht op volledige vergoeding van de zorgverzekeraar. Ook kun je zelf je huisarts blijven kiezen, ook met een budgetpolis.

Naturapolis
Bij de naturapolis, ofwel een polis met ruime zorgkeuze, krijgt de verzekerde zorg in natura en kan hij/zij terecht bij alle zorgverleners, ziekenhuizen en klinieken waar de zorgverzekeraar een contract mee heeft gesloten. Dit noemt men ook wel ‘gecontracteerde zorgaanbieders’. Bij een naturapolis zijn de meeste ziekenhuizen en zorgaanbieders gecontracteerd. Indien de verzekerde besluit gebruikt te maken van zorg die niet is gecontracteerd, dient er vaak een eigen bijdrage te worden betaald, omdat de zorgverzekeraar vaak maar 75 of 80 procent van het gecontracteerde tarief vergoedt.

Restitutiepolis
Een restitutiepolis is een zorgverzekering waar de nadruk ligt op vrije keuze uit ziekenhuizen en andere zorgverleners. Het gecontracteerde zorgaanbod is doorgaans ook ruimer bij een restitutiepolis.Bij zorg die niet is gecontracteerd betaalt de verzekerde zelf de kosten en stuurt hij/zij de nota aan de zorgverzekeraar. Daarbij wordt 100 procent van het gemiddeld gecontracteerde tarief vergoed. Echter, in enkele gevallen kan ook bij een restitutiepolis een eigen bijdrage worden gevraagd voor niet-gecontracteerde zorg. Hoewel de zorgverzekeraar 100 procent van het gecontracteerde tarief vergoed, kan het zijn dat de kliniek (die niet is gecontracteerd) een hoger tarief hanteert. Daarom moet de verzekerde alsnog een klein deel zelf betalen.

Budgetpolis
Een budgetpolis is in feite een uitgeklede naturapolis. Het aanbod gecontracteerde zorg is minder, omdat er voor planbare zorg, zoals een knie- of heupoperatie slechts uit een selectief aanbod gecontracteerde ziekenhuizen kan worden gekozen. Daarnaast geldt voor niet-gecontracteerde zorg vaak een lagere vergoeding, doorgaans tussen de 50 en 75 procent. Omdat het basispakket voor iedereen hetzelfde is, hebben verzekerden met een budgetpolis toch recht op volledige vergoeding als een behandeling alleen wordt gedaan in een ziekenhuis die niet is gecontracteerd.

Sommige zorgpolissen kennen naast een beperkte zorgkeuze en lagere vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg, ook enkele andere beperkende of afwijkende voorwaarden.

Regelmatige bestuurder

Wie moet ik als zodanige opgeven als er meerdere regelmatige bestuurders zijn?

Er kan slechts één regelmatige bestuurder opgegeven worden. Zijn er meerdere regelmatige bestuurders, dan dient u de jongste persoon aan ons door te geven. Dit in verband met een verhoogd risico bij jongere bestuurders. De verzekeringspremie hangt samen met dit risico.

Heeft het doorgeven van een onjuiste regelmatige bestuurder gevolgen voor de schade-uitkering?

De regelmatige bestuurder is degene die meestal het motorvoertuig bestuurd. Wanneer er meerdere regelmatige bestuurders van toepassing zijn, dan dient u de jongste bestuurder aan ons door te geven.

Het lijkt aantrekkelijk om een ouder persoon aan te merken als regelmatige bestuurder. Het verschil tussen een oudere en jongere persoon is groot op het gebied van premie. Niet opgeven van de juiste regelmatige bestuurder kan echter verstrekkende gevolgen hebben. Het kan voor komen dat er bij de schade-uitkering een hoger eigen risico zal worden toegepast of dat er zelfs helemaal geen vergoeding plaatsvindt wanneer blijkt dat er bewust een andere regelmatige bestuurder is opgegeven. Daarom is het belangrijk om altijd de juiste gegevens door te geven.

Mag mijn zoon of dochter ook gebruik maken van de auto als deze op mijn naam staat?

Ja, uw zoon of dochter kan gebruik maken van de auto als deze op uw naam staat. Er zijn wel verzekeraars waarbij een verhoogd eigen risico geldt als er een bestuurder in de auto rijdt die jonger is dan 24 jaar. Deze informatie is terug te vinden in de voorwaarden van uw autoverzekering.

Als de auto permanent door uw zoon of dochter wordt gebruikt, dan dient u de regelmatige bestuurder aan te passen.

Schadevrije jaren

Heb ik recht op zorgtoeslag en hoeveel krijg ik?

De zorgtoeslag is door de belastingdienst in het leven geroepen om de verplichte basisverzekering voor iedere Nederlander betaalbaar te houden. Veel mensen hebben hier recht op. Het bedrag aan zorgtoeslag kan in 2015 oplopen tot 936 euro! Het is dus zeker de moeite om zorgtoeslag aan te vragen.

In 2015 is de maximale zorgtoeslag voor een alleenstaande 78 euro per maand. In 2016 gaan de zorgpremies omhoog. De zorgtoeslag 2016 gaat naar alle waarschijnlijkheid 84 euro per maand bedragen. Voor een alleenstaande komt dit neer op 1.013 euro per jaar. Heeft u een toeslagpartner dan wordt dit bedrag verhoogd tot maar liefst 1.935 euro per jaar.

Voorwaarden Zorgtoeslag
Aan de zorgtoeslag zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 • U bent 18 jaar of ouder
 • U heeft een zorgverzekering bij een Nederlandse zorgverzekeraar
 • Uw inkomen is niet te hoog.
 • Uw eigen vermogen is niet te hoog
 • U hebt de Nederlandse nationaliteit, of een geldige verblijfsvergunning.

Inkomensgrens Zorgtoeslag
Voor het aanvragen van zorgtoeslag is het belangrijk te weten of u wel- of geen toeslagpartner heeft. Indien u volgens de belastingdienst een toeslagpartner heeft, telt het inkomen van u beiden mee voor de berekening van de hoogte van uw zorgtoeslag.

Indien u geen toeslagpartner heeft, komt u tot een maximaal inkomen van € 26.136 in aanmerking voor zorgtoeslag. Wel is het zo dat naar mate uw inkomen hoger wordt, het bedrag dat u aan zorgtoeslag kan ontvangen afneemt. Heeft u wel een toeslagpartner, dan krijgen u en uw partner tot een maximaal gezamenlijk inkomen van € 32.655 zorgtoeslag.

U dient er rekening mee te houden dat wanneer u in een jaar onverwachts toch over deze inkomensgrens heen gaat, u het te veel ontvangen bedrag aan zorgtoeslag terug moet betalen aan de Belastingdienst. U kunt er, indien uw inkomen dicht tegen deze grens zit, voor kiezen de zorgtoeslag achteraf aan te vragen. Zo kunt u voor 2014 nog tot 1 september 2015 zorgtoeslag aanvragen. Op deze manier voorkomt u dat u de ontvangen toeslagen terug moet betalen aan de belastingdienst.

Ik wil een wijziging doorgeven voor de zorgtoeslag
Je zorgtoeslag is gebaseerd op de gegevens die de Belastingdienst van jou heeft. Verandert er iets in jouw situatie? Geef dit dan direct door. Je krijgt dan altijd het juiste toeslagbedrag. Zo voorkom je dat je te weinig toeslag krijgt of dat je later moet terugbetalen.

Wijzigingen voor de zorgtoeslag kun je doorgeven via de website van de Belastingdienst door in te loggen op de pagina “Mijn toeslagen“. Hiervoor heb je een DigiD nodig.

Hoe kan ik een klacht indienen over mijn zorgverzekeraar?

Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat je niet tevreden bent over je huidige zorgverzekeraar. Zo kan het zijn dat je het niet eens bent met een besluit van je zorgverzekeraar, dat je het gevoel hebt te zijn misleid of dat de zorgverzekeraar weigert iets te vergoeden. Wanneer je meer wilt weten over de rechten die jij hebt als verzekerde, of als je een klacht wilt indienen, dan kun je bij drie organisaties terecht, namelijk:

 • Jouw zorgverzekeraar
 • Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ)
 • De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

De zorgverzekeraar
Klanten behoren klachten als eerst in dienen bij de zorgverzekeraar. Op deze manier is de zorgverzekeraar op de hoogte van de klacht en krijgt deze de kans om een eventueel standpunt te heroverwegen. Pas als beide partijen er samen niet uitkomen, kan de klacht worden neergelegd bij de SKGZ.

SKGZ
De SKGZ is het juiste adres als je een probleem hebt met je zorgverzekeraar, maar samen niet tot een oplossing kunt komen. Alle Nederlandse zorgverzekeraars zijn bij deze stichting aangesloten. Voordat je de SKGZ benadert, is het wel van belang dat je eerst hebt geprobeerd het probleem zelf op te lossen, middels een schriftelijke brief naar de zorgverzekeraar en een reactie van de zorgverzekeraar over de klacht.

De SKGZ heeft twee organen die kunnen worden ingeschakeld:

 • Ombudsman: als de zorgverzekeraar en jij lijnrecht tegenover elkaar blijven staan, dan kan de Ombudsman Zorgverzekeringen van de SKGZ je verder helpen, door te bemiddelen.
 • Geschillencommissie: biedt de bemiddeling met de Ombudsman ook niet de gewenste oplossing voor beide partijen, dan is de Geschillencommissie de volgende stap. Deze commissie geeft een zogeheten bindend advies. Dit houdt in dat zij een besluit nemen waar beide partijen zich aan moeten houden. Je moet wel klachtgeld betalen als je je klacht bij de geschillencommissie neerlegt. De kosten hiervoor bedragen eenmalig 37 euro (2014).

Na de uitspraak van de geschillencommissie kunnen beide partijen nog naar de rechter. Deze zal het besluit van de geschillencommissie echter enkel formeel toetsen.

Je kunt de SKGZ schriftelijk benaderen (Postbus 291, 3700 AG Zeist). Telefonisch is de SKGZ bereikbaar onder nummer 088 900 6900 en via de mail, info@skgz.nl.

NZa

De NZa heeft een speciale informatielijn (Meldpunt Nederlandse Zorgautoriteit) die je kunt bellen met al je vragen over de acceptatieplicht van zorgverzekeraars, de rechtmatigheid van polisvoorwaarden, de rechtmatigheid van declaraties, de informatievoorziening door de zorgverzekeraar en over de tarieven en facturen van zorgaanbieders als specialisten, tandartsen en huisartsen.

Deze speciale informatielijn is iedere werkdag tussen 09.00 en 14.00 geopend, en bereikbaar onder telefoonnummer 0900 770 70 70 (0,05 ct per minuut). Ben je niet in de gelegenheid binnen deze tijden te bellen, of voel je je ongemakkelijk tijdens een dergelijk telefoongesprek? Dan kun je de NZa ook mailen, via informatielijn@nza.nl.

Verandert mijn zorgverzekering als ik 18 word?

In Nederland wordt je bij je geboorte bij één van je ouders of verzorgers bijgeschreven op de zorgverzekering, zonder dat hier premie voor moet worden betaald. De zorgverzekering voor kinderen tot 18 jaar is dus ‘gratis’. Ook betaal je geen eigen risico en heb je een iets ruimere basisdekking.

18 jaar
Als je 18 jaar wordt verandert er iets. Je wordt premie-plichtig en krijgt te maken met het verplichte eigen risico. Het is dan ook mogelijk om zelf een zorgverzekering af te sluiten. Er kan in overleg met je ouders ook besloten worden dat jouw huidige verzekering blijft doorlopen en dat één van je ouders verzekeringnemer blijft. Wel betaal je dus zelf (of je ouders/verzorgers) premie en eigen risico (indien van toepassing). Verder heb je mogelijk recht op zorgtoeslag.

Zelf kiezen
Als je zelf wenst om een zorgverzekering af te sluiten ben je niet verplicht om dit te doen bij dezelfde zorgverzekeraar als waar je al die jaren als kind ingeschreven hebt gestaan. Je mag zelf kiezen bij welke zorgverzekeraar je de zorgverzekering wilt afsluiten. Uiteraard mag je ook kiezen of je alleen een basisverzekering wilt of ook een bepaalde aanvullende verzekering. Je zorgverzekering gaat in vanaf de eerste dag van de maand na de maand waarin je 18 jaar bent geworden.

Collectieve zorgverzekering
De zorgverzekering voor groepen (collectieven) kan heel aantrekkelijk zijn. In de meeste gevallen krijg je een behoorlijke korting op de maandpremie wanneer je tot een bepaalde groep behoort. Vaak weet je niet of je tot een bepaalde groep behoort, en daarom is het goed hier eens navraag naar te doen. Je kunt vragen of je bij een bepaalde voordeelgroep hoort bij onder meer je werkgever, de gemeente waarin je woont, je studentenvereniging of de sportclub.

Jongerenverzekering
Een jongerenverzekering is in de meeste gevallen ook aanzienlijk goedkoper dan de gewone zorgverzekering. Dit heeft vooral te maken met het feit dat zorgverzekeraars er vanuit gaan dat jongeren over het algemeen relatief gezond zijn en dus niet veel zorgkosten maken. Er hoeft minder te worden vergoed, en dat betekent dat de maandpremie lager ligt. De speciale pakketten voor jongeren zijn vaak afgestemd op wat jongvolwassenen belangrijk vinden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kosten voor tandheelkunde of contactlenzen en brillen. Bij de meeste zorgverzekeraars mag je tot je dertigste verjaardag gebruik maken van het pakket voor jongeren. Hierna is het nodig een reguliere zorgverzekering voor volwassenen af te sluiten. Bekijk op deze pagina bijvoorbeeld informatie over zorgverzekeringen voor studenten.

Internetverzekering
Nog relatief nieuw is de zogenoemde internetverzekering. Hierbij gaat het om zorgverzekeraars die uitsluitend via internet werken. Dit betekent dat al het contact via het internet verloopt, dat je de facturen voor de maandpremies digitaal ontvangt en ook je declaraties zelf via het internet dient in te dienen. Doordat deze zorgverzekeraars minder kosten kwijt zijn aan onder meer telefoonverkeer, papier en andere kantoorbenodigdheden, ben je hier vaak aanzienlijk goedkoper uit. Uiteraard is het alleen aan te raden te kiezen voor een online zorgverzekering als je altijd de beschikking over internet hebt.

Wat doe ik als er onterecht premie is afgeschreven?

In Nederland mag je maar eenmaal per jaar veranderen van zorgverzekering. Het is dan nodig je oude zorgverzekering op te zeggen voor 1 januari en een nieuwe zorgverzekering af te sluiten voor 31 januari. Er kan ook gebruik worden gemaakt van de overstapservice, maar dan moet je wel voor 1 januari van het nieuwe verzekeringsjaar overstappen. Omdat deze regels voor iedereen gelden, kan het in de maanden december en januari soms erg druk zijn bij de klantenservice en administratieve afdeling bij zorgverzekeraars. Zo hebben zij veel nieuwe aanvragen, opzeggingen en overnames te behandelen. Hierdoor kan het voorkomen dat er een premie wordt afgeschreven bij iemand die de zorgverzekering heeft opgezegd.

Wat kan je doen?

Je kunt twee dingen doen wanneer er onterecht premie wordt afgeschreven:

 • Heb je je oude zorgverzekering op tijd opgezegd en heb je al een nieuwe zorgverzekering afgesloten? Dan gaat je nieuwe zorgverzekering met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari. De premie die onterecht nog bij je oude zorgverzekering terecht is gekomen, wordt dan automatisch verrekend. Je krijgt dit bedrag dan binnen enkele weken teruggestort op je bankrekening zodra je oude zorgverzekeraar alle opzeggingen heeft geregeld en de administratie op orde heeft gebracht. Iedereen die dan nog onterecht premie heeft betaald, krijgt je dit vanzelf terug. In dit geval hoef je dus eigenlijk helemaal niets te doen.

 • Het kan natuurlijk zijn dat je het geld echt nodig hebt. Dat is niet vreemd in deze tijd en de premie ligt in de meeste gevallen toch minimaal rond de honderd euro. Kun je echt niet weken wachten tot je de onterecht betaalde premie terug krijgt? Dan kun je contact opnemen met je bank om het geïncasseerde bedrag te laten terugboeken. In dit geval laat je de incasso-opdracht ongeldig verklaren en haalt de bank het geld voor je terug bij de zorgverzekering. In de meeste gevallen heb je het geld dan binnen twee werkdagen terug op je rekening. Je kunt naar de bank toegaan om de incasso terug te laten vorderen, maar telefonisch is ook toegestaan. Steeds meer banken bieden tegenwoordig ook via internetbankieren de optie om een incassobedrag terug te laten boeken.
Veranderingen zorgverzekering 2016

Zorgpremie 2016
De inhoud van de basisverzekering voor de zorg is bij alle verzekeraars over het algemeen gelijk, maar de hoogte van de premie voor een basisverzekering kan behoorlijk verschillen. De zorgpremies zullen naar verwachting van het kabinet in 2016 maandelijks €7 meer bedragen. Dit komt neer op €84 aan extra premiekosten op jaarbasis.

Eigen risico
Het eigen risico zal in 2016 gaan stijgen van €375 naar €385. Hiermee groeit dit bedrag mee met de inflatie.

Zorgtoeslag
De zorgtoeslag stijgt mee met de premieverhoging en neemt toe met €6 per maand.

Wijzigingen basisverzekering 2016
Minister Schippers (VWS) haalt in 2016 geen behandelingen uit het basispakket. Wel wordt de basisverzekering uitgebreid met enkele behandelingen.

Let op: Een voorwaardelijke toelating betekent dat deze zorg nog niet aan de eisen voldoet, maar voorwaardelijk wordt toegelaten om de effectiviteit te kunnen testen en eventueel later definitief kan worden opgenomen.

Toegelaten tot de basisverzekering 2016:

 • Prenatale chirurgie: Het opereren van foetussen met een open ruggetje – nu enkel nog in Leuven – zal vergoed worden.
 • Prenatale screening: In Nederland geldt dat de Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT) alleen uitgevoerd en vergoed wordt na een positieve uitslag op een combinatietest. Vrouwen die in het buitenland op eigen kosten een NIPT uit laten voeren komen momenteel niet in aanmerking voor vergoeding van invasieve vervolgtesten. Het is echter niet wenselijk om vrouwen na een positieve uitslag op de NIPT uit te sluiten van invasief vervolgonderzoek, zoals een vlokkentest of vruchtwaterpunctie. Per 1 januari zal hier een wijziging in komen.
 • Behandeling tegen chronische hepatititis C: de geneesmiddelen Viekirax en Exviera – 2 middelen tegen chronische hepatitis C – worden al vanaf 1 oktober vanuit het basispakket vergoed.

Voorwaardelijk toegelaten tot de basisverzekering 2016:

 • Een medicijn tegen de auto-immuunziekte SLE (vanaf 1 juli 2015).
 • Een behandeling voor patiënten met een uitgezaaid melanoom (vanaf 1 juli 2015).
 • Autologe Vettransplantatie (AFT) bij borstreconstructie, waarbij eigen vetcellen naar de borst getransplanteerd worden.
 • PTED: een behandeling bij rughernia.

Kandidaten voor voorwaardelijke toelating in 2016:

 • Een behandeling voor onbehandelbare chronische clusterhoofdpijn.
 • Een behandeling voor patiënten met de BRCA1-gen (erfelijke vorm van borstkanker).
 • Een behandeling voor patiënten met maagkanker en uitzaaiingen in het buikvlies en/of buikvocht.
Welke verschillende zorgverzekeraars zijn er?

Nederland kent in totaal negen zorgverzekeraars (concerns) die meerdere labels (merken) hebben. Van iedereen die verplicht is een zorgverzekering af te sluiten, is maar liefst 89 procent verzekerd bij vier van de negen concerns. De vier grootste zijn Achmea, VGZ, CZ en Menzis.

Achmea
Achmea is op dit moment marktleider met 5,5 miljoen verzekerden. Hieronder vind je de labels die zijn verbonden aan het concern:

 • Agis (vanaf 2015 verder als Zilveren Kruis)
 • Avéro Achmea
 • De Friesland Zorgverzekeraar
 • Pro Life
 • FBTO
 • Ik!
 • Interpolis
 • Kiemer
 • Nedasco *
 • OZF Achmea
 • Pro Life
 • TakeCareNow! (vanaf 2015 verder als Zilveren Kruis)
 • Turien & Co (Avéro) *
 • YouCare
 • Ziezo (Zilveren Kruis)
 • Zilveren Kruis Achmea

VGZ
VGZ heeft iets meer dan 4 miljoen Nederlanders verzekerd met een zorgverzekering. De labels die onder VGZ vallen zijn:

 • Aevitae *
 • Bewuzt
 • Besured
 • De Goudse
 • IAK
 • IZA Cura
 • IZA Zorgverzekeraar
 • IZZ Zorgverzekeraar
 • Promovendum
 • National Acedemic
 • Turien & Co (VGZ) *
 • Univé
 • ZEKUR
 • VGZ
 • Zorgverzekeraar UMC

CZ
CZ heeft 3,4 miljoen verzekerden die ondergebracht zijn bij de volgende labels:

 • CZ
 • CZdirect
 • Delta Lloyd
 • OHRA

Menzis
Menzis heeft ruim 2 miljoen mensen die zijn verzekerd bij een van de onderstaande merken:

 • Anderzorg
 • Azivo
 • Hema
 • Menzis
 • PMA

Dan wordt de overige elf procent van de markt onderverdeeld bij vijf concerns.

DSW

 • DSW
 • Stad Holland
 • inTwente

ONVZ

 • ONVZ
 • PNOzorg
 • VvAA

Zorg en Zekerheid

 • AZVZ
 • Zorg en Zekerheid

ASR

 • De Amersfoortse
 • Ditzo

ENO

 • Energiek
 • Salland
 • Salland Direct

* Volmachten zijn zelfstandig, maar wel verbonden aan een zorgverzekeraar.

Zorgverzekering tips voor studerende kinderen

Gaat jouw zoon of dochter studeren en is hij of zij 18 jaar of ouder? Dan dient er premie betaald te worden voor de basisverzekering en eventuele aanvullende verzekeringen waar gebruik van wordt gemaakt. Ook is het kind vanaf het moment dat hij/zij 18 wordt zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen zorgverzekering. Hoewel kinderen vanaf de leeftijd van 18 jaar verantwoordelijk zijn voor hun eigen zorgverzekering, betekent dit niet dat zij per definitie zelfstandig een verzekering hoeven af te sluiten. Eén van de ouders of voogd kan de verzekeringsnemer blijven en de premie voor het kind blijven betalen. Let wel, voor het kind moet meestal dezelfde premie worden betaald als voor de ouder, omdat ze beiden over hetzelfde pakket beschikken. Het is uiteraard wel mogelijk om de dekking aan te passen of over te stappen, waarbij de zorgpremie en aanvullende dekking lager uitvallen.

Studenten zorgverzekering
Studenten hebben over het algemeen minder of een andere behoefte aan aanvullende zorg dan hun ouder(s). Veel studenten hebben zelf genoeg aan de dekking van de basisverzekering. Veel zorgverzekeraars bieden daarom speciale studentenzorgverzekeringen- en pakketten aan met gemiddeld lagere premies en interessante vergoedingen voor jongeren, zoals anticonceptie, condooms, fysiotherapie, vaccinaties voor reizen en sportmedisch advies.

Eigen risico
Voor studenten die weinig tot geen gebruik maken van zorg kan het aantrekkelijk zijn het eigen risico vrijwillig te verhogen. Het verplichte eigen risico bedraagt 385 euro (2016) en kan worden verhoogd met maximaal 500 euro aan vrijwillig eigen risico. Dit kan al snel resulteren in een korting van 15 tot 25 euro per maand, afhankelijk van de zorgverzekeraar. Het vrijwillig verhogen van het eigen risico is echter niet in alle situaties voordelig. Op deze pagina lees je meer over het wel of niet verhogen van het eigen risico.

Studie of stage in het buitenland
Als jouw kind een studie of stage gaat doen in het buitenland dan kan dit consequenties hebben op zijn/haar zorgverzekering. Bij betaald werk of een stage met een stagevergoeding is uw zoon of dochter namelijk niet langer verzekeringsplichtig in Nederland. Verder kan een reisverzekering of aanvullende verzekering met dekking voor reisvaccinaties handig zijn als extra stukje dekking.

Verzekering aanvragen

Is het slim om het eigen risico vrijwillig te verhogen?

Het is mogelijk om enkele tientallen euro’s te besparen op je zorgverzekering door het wettelijke verplichte eigen risico te verhogen met een bepaald bedrag. Dit bedrag noemt men het ‘vrijwillige’ eigen risico. Het is een optie waar je voor kunt kiezen. Het eigen risico moet men overigens niet verwarren met de eigen bijdrage. Het vrijwillig verhogen van het eigen risico heeft een voordeel en een nadeel.

Voordeel

 • Lagere kosten: je kan bij sommige verzekeraars flink besparen op de zorgpremie, tot wel 25 euro per maand als je het eigen risico met 500 euro verhoogt.

Nadeel

 • Meer risico op hogere kosten: je bent duurder uit als je onverhoopt wat overkomt en in het ziekenhuis wordt opgenomen. Ook als je bijvoorbeeld (dure) medicijnen gebruikt of een dure behandeling of operatie moet ondergaan, is je volledige eigen risico al snel verbruikt. Het verhogen van je eigen risico betekent dan dat je vaak in één keer een flinke rekening van het eigen risico moet betalen.

Het blijft een afweging
Natuurlijk is het lastig om in te schatten hoeveel zorgkosten je in een bepaald jaar gaat maken. Een ongeluk, een onverwachte opname in het ziekenhuis of het slikken van dure medicijn zorgt er al snel voor dat het eigen risico helemaal wordt verbruikt. Het vrijwillig verhogen van het eigen risico blijft daarom een gok. Het kan goed uitpakken, maar je zorgkosten kunnen ook flink toenemen.

Wanneer betaal ik een eigen bijdrage voor de zorgverzekering?

Voor zorg die vanuit de basis zorgverzekering wordt gedekt, betaal je in sommige gevallen een zogenaamde eigen bijdrage. Wat is deze eigen bijdrage precies en wanneer dien je een eigen bijdrage te betalen?

Wat is de eigen bijdrage?
De eigen bijdrage zorgverzekering is van toepassing op een aantal zorgvormen vanuit het basispakket. Welke dat zijn lees je hieronder. Voor specifieke zorgvormen betaal je dus een bepaald deel van de gemaakte kosten uit eigen zak. Vervolgens zal er in veel gevallen ook een eigen risico moeten worden betaald alvorens de zorgverzekeraar het resterende deel van de afgenomen zorg zal vergoeden. Het is echter wel belangrijk dat de eigen bijdrage niet verward wordt met het eigen risico.

Voor welke zorgvormen betaal je een eigen bijdrage?
Voor de onderstaande zorgvormen betaal je een wettelijke eigen bijdrage. Dit zijn allen zorgvormen die vallen onder de dekking van de basisverzekering.

Let op! De onderstaande eigen bijdragen zijn van toepassing op 2016.

ZorgvormEigen bijdrage in 2016
Bepaalde geneesmiddelen, zoals de duurdere medicijnen voor ADHDVerschilt per medicijn. Kijk voor de specifieke eigen bijdrage op medicijnkosten.nl
Hoortoestellen en kunstgebitten25 procent van de kosten
Orthopedische schoenen68,50 euro per paar (tot 16 jaar) of 136,50 euro per paar (16 jaar en ouder)
PruikenAlle kosten boven de 418,50 euro
Overige hulpmiddelenEr zijn nog een aantal hulpmiddelen waar een eigen bijdrage voor geldt. Kijk daarvoor op: hulpmiddelenwijzer.nl
Ziekenhuisbevalling (zonder medische noodzaak)316,87 euro
Kraamzorg4,20 euro per uur
Kraamzorg in kraamcentrum/ziekenhuis zonder medische noodzaak16,50 euro per dag (hogere eigen bijdrage als de zorgverlener meer dan 119 euro per dag declareert)
ZiekenvervoerTot 98 euro per jaar
Wat is het eigen risico van de zorgverzekering?

Als verzekerde heb je te maken met een wettelijk verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Dit bedrag – wat ieder jaar wordt vastgesteld door de overheid – zal door de verzekerde eerst uit eigen zak betaald moeten worden voordat hij/zij recht heeft op vergoeding van de verstrekkingen die staan in het basispakket. Het eigen risico is ingevoerd, zodat mensen bewuster om gaan met zorg en niet voor ieder pijntje direct naar de dokter gaan, maar ook om de totale Nederlandse zorguitgaven beheersbaar te maken. Er zijn een aantal zorgvormen die niet onder het eigen risico vallen. Hieronder een volledig overzicht.

Zorg die niet onder het eigen risico valt
Niet alle zorg valt onder het eigen risico. Je betaalt geen eigen risico voor:

 • De huisarts (voorgeschreven medicijnen en bloedonderzoeken zijn niet uitgesloten van het eigen risico)
 • Verloskundige zorg en kraamzorg (let op de eigen bijdrage voor kraamzorg en de ziekenhuisbevalling zonder medische noodzaak)
 • Hulpmiddelen in bruikleen
 • Zorg voor jongeren onder de 18 jaar
 • Zorg die vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt vergoed
 • Zorg die door de aanvullende verzekering vergoedt, bijvoorbeeld alternatieve geneeswijzen of tandheelkundige zorg.

Ook sommige nationale bevolkingsonderzoeken en inentingen zijn uitgesloten van het eigen risico. Hieronder volgt een korte uitleg van het eigen risico van de zorgverzekering.

Het eigen risico bedraagt 375 euro in 2015. Dit is een kleine verhoging ten opzichte van 2014, toen het eigen risico 360 bedroeg. Begin van 2013 steeg het eigen risico nog fors van 220 naar 350 euro. Eventuele plannen om het eigen risico inkomensafhankelijk te maken zijn inmiddels definitief van tafel.

Eigen risico verhogen
375 euro aan eigen risico is het minimale wettelijke bedrag waar iedere verzekerde mee te maken krijgt. Het is echter wel mogelijk om het eigen risico met stapjes van 100 euro, tot maximaal 500 euro, vrijwillig verhogen (tot 875 euro). Wanneer je hiervoor kiest ontvang je een korting op de zorgpremie. De hoogte van de korting is afhankelijk van de zorgverzekeraar, maar dit kan oplopen tot 25 euro per maand. Het nadeel is wel dat je veel meer uit eigen zak moet betalen, voordat je recht hebt op vergoeding van zorg die valt onder de basisverzekering. Het vrijwillig verhogen van het eigen risico is daarom vooral in trek bij jongere, gezonde mensen die over het algemeen weinig gebruik maken van zorg.

Schade

Hoe geef ik een schade door?

Het kan natuurlijk voor komen dat u een schade rijdt of met pech langs de weg komt te staan. Wanneer u goed verzekerd bent, hoeft u zich hier echter geen zorgen over te maken.

Heb je autoschade opgelopen? Dan moet je die melden bij je verzekeraar. Daarvoor kun je een schadeformulier invullen.

Schadeformulier
Zorg ervoor dat u beschikt over een ingevuld schadeformulier en foto’s die zouden kunnen helpen bij de afwikkeling van de schade. Denk eraan dat u bij schades met een andere partij de voorkant van het schadeformulier samen met de tegenpartij volledig invult. De achterkant van het schadeformulier dient u zelf in te vullen.

Politieaangifte
Wanneer u schade heeft als gevolg van inbraak, diefstal of vandalisme, zorg er dan voor dat u direct aangifte doet bij de politie. In veel gevallen heeft u dit aangiftebewijs nodig bij het indienen van de schade.

Foto’s
Zorg daarnaast voor voldoende foto’s bij inbraak of vandalisme van uw voertuig.

Wat zijn bereddingskosten? 

Bereddingskosten zijn de kosten die gemaakt zijn om direct na een verzekerde schadeoorzaak het ontstaan van verdere schade te voorkomen of om de schade te verminderen.

Hoe kan ik iemand anders aansprakelijk stellen?

Wanneer iemand anders schade heeft toegebracht aan uw voertuig, kunt u deze tegenpartij aansprakelijk stellen voor dit voorval via de verzekering.

Om dit te kunnen beoordelen, verlangt de maatschappij altijd een volledig ingevuld schadeformulier en eventueel ander bewijsmateriaal die bij de schade van toepassing is (denk hierbij aan NAW-gegevens van de mogelijke getuigen en tegenpartij, foto’s en kopie proces verbaal van uw eventuele aangifte).

Wat gebeurt er als ik zelf aansprakelijk ben?

Wanneer u schade heeft toegebracht aan een ander kan diegene (de tegenpartij) u hiervoor aansprakelijk stellen. Ook wanneer u aansprakelijk bent voor de schade, dient u de schade te melden en een volledig ingevuld schadeformulier naar de verzekeringsmaatschappij toe te sturen. De maatschappij zal hierna beoordelen of u daadwerkelijk aansprakelijk bent.

Dekkingen

Hoe geef ik een schade door?

Het kan natuurlijk voor komen dat u een schade rijdt of met pech langs de weg komt te staan. Wanneer u goed verzekerd bent, hoeft u zich hier echter geen zorgen over te maken.

Heb je autoschade opgelopen? Dan moet je die melden bij je verzekeraar. Daarvoor kun je een schadeformulier invullen.

Schadeformulier
Zorg ervoor dat u beschikt over een ingevuld schadeformulier en foto’s die zouden kunnen helpen bij de afwikkeling van de schade. Denk eraan dat u bij schades met een andere partij de voorkant van het schadeformulier samen met de tegenpartij volledig invult. De achterkant van het schadeformulier dient u zelf in te vullen.

Politieaangifte
Wanneer u schade heeft als gevolg van inbraak, diefstal of vandalisme, zorg er dan voor dat u direct aangifte doet bij de politie. In veel gevallen heeft u dit aangiftebewijs nodig bij het indienen van de schade.

Foto’s
Zorg daarnaast voor voldoende foto’s bij inbraak of vandalisme van uw voertuig.

Wat zijn bereddingskosten? 

Bereddingskosten zijn de kosten die gemaakt zijn om direct na een verzekerde schadeoorzaak het ontstaan van verdere schade te voorkomen of om de schade te verminderen.

Hoe kan ik iemand anders aansprakelijk stellen?

Wanneer iemand anders schade heeft toegebracht aan uw voertuig, kunt u deze tegenpartij aansprakelijk stellen voor dit voorval via de verzekering.

Om dit te kunnen beoordelen, verlangt de maatschappij altijd een volledig ingevuld schadeformulier en eventueel ander bewijsmateriaal die bij de schade van toepassing is (denk hierbij aan NAW-gegevens van de mogelijke getuigen en tegenpartij, foto’s en kopie proces verbaal van uw eventuele aangifte).

Wat gebeurt er als ik zelf aansprakelijk ben?

Wanneer u schade heeft toegebracht aan een ander kan diegene (de tegenpartij) u hiervoor aansprakelijk stellen. Ook wanneer u aansprakelijk bent voor de schade, dient u de schade te melden en een volledig ingevuld schadeformulier naar de verzekeringsmaatschappij toe te sturen. De maatschappij zal hierna beoordelen of u daadwerkelijk aansprakelijk bent.

Wijzigen verzekering

Wat is een Beperkt Casco dekking?

Bij een WA + Beperkt Casco autoverzekering is onder andere schade gedekt die u veroorzaakt aan anderen, brand-, diefstal-, stormschade, ruitbreuk en aanrijding met dieren.

Wat is een voorlopige dekking?

Een voorlopige dekking kan afgegeven worden na het aanvragen van de verzekering. Hierbij geldt de voorlopige dekking als een tijdelijke verzekering. Tijdens deze voorlopige dekking beslist de maatschappij of de verzekering geaccepteerd wordt. Het object is gedurende deze periode gewoon verzekerd tegen eventuele schades..

Wat is het verschil tussen een ongevallen- en een schadeverzekering inzittenden?

Bij het afsluiten van een autoverzekering krijgt u bij het kiezen van aanvullende dekkingen (ook wel bijverzekeringen) onder andere de keuze uit een ongevallenverzekering inzittenden en een schadeverzekering inzittenden. Deze verzekeringen lijken op het eerste gezicht hetzelfde, maar er zit toch een belangrijk verschil tussen beide aanvullende dekkingen.

De ongevallenverzekering keert namelijk een vast bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit van de inzittenden en de schadeverzekering keert een bedrag uit die schaalt met het schadebedrag ongeacht de aansprakelijkheid (waaronder ook letselschade valt). Hieronder vindt u een uitgebreide uitleg over beide dekkingen.

Ongevallenverzekering inzittenden
Een ongevallenverzekering inzittenden is een sommenverzekering. Dit houdt in dat de verzekering een vast bedrag uitkeert wanneer u of een van uw passagiers komt te overlijden of blijvend invalide raakt tijdens een ongeval. Hierbij maakt het niet uit of u of de tegenpartij aansprakelijk is bij een ongeval. De sommenverzekering keert direct uit waardoor u niet lang hoeft te wachten op geld.

Het bedrag dat de meeste verzekeraars uitkeren voor overlijden of blijvende invaliditeit varieert in zekere mate. Het is daarom goed om een blik te werpen op de verschillen tussen verzekeraars voordat u deze verzekering afsluit.

Schadeverzekering inzittenden
Een schadeverzekering inzittenden is een schadeverzekering. De kern van het verschil met de ongevallenverzekering inzittenden heb je dan al te pakken. Bij een ongeval krijgt u dus niet een vast bedrag uitgekeerd, maar in plaats daarvan vergoedt deze verzekering de daadwerkelijk geleden schade aan u en uw passagiers.

Net als bij de ongevallenverzekering inzittenden maakt het niet uit of u of de tegenpartij aansprakelijk is bij een ongeval. Hierbij gaat het zowel om letselschade als om materiële schade. Onder materiële schade verstaan we de spullen die u in de auto vervoerde tijdens het ongeval. Vergeleken met een ongevallenverzekering inzittenden ligt het verzekerde bedrag bij een schadeverzekering inzittenden vele malen hoger.

Groene kaart

Moet mijn groene kaart daadwerkelijk groen zijn?

Nee, uw groene kaart hoeft niet groen te zijn. U kunt ook een kopie in zwart/wit gebruiken en zelfs een digitale kopie op uw tablet of telefoon! Wat telt is dat relevante gegevens goed leesbaar zijn.

Waarvoor dient mijn groene kaart?

Een groene kaart is een internationaal verzekeringsbewijs waarmee je kunt aantonen dat je auto verzekerd is. De groene kaart is het officiële bewijs dat je in een bepaald aantal landen verzekerd bent voor schade je zou kunnen veroorzaken aan derden door je gemotoriseerd voertuig.

Wat kunt u terugvinden op uw groene kaart?
Uw groene kaart bevat een groene kaart nummer die u nodig hebt wanneer u een schade rijdt en u een schadeformulier moet invullen. Ook vind u het kenteken van de auto en de periode dat de groene kaart en de verzekering geldig is op de groene kaart. Daarnaast vind u ook belangrijke telefoonnummers ten aanzien van hulpverlening die u kunt bellen.

Op de groene kaart staat ook aangegeven in welke landen u verzekerd bent. Wanneer u naar het buitenland gaat, is uw auto dus verzekerd in de landen die u op de groene kaart kunt vinden. Dit verschilt per verzekeraar. De groene kaart wordt namelijk afgegeven door uw verzekeraar.

In welke landen moet ik mijn groene kaart bij me hebben?

Binnen de EU heeft u de groene kaart niet nodig, met uitzondering van België. Daar dient u de groene kaart bij u te hebben. Daarnaast heeft u de groene kaart ook niet nodig in Kroatië, IJsland, Noorwegen, Zwitsersland, Andorra en Liechtenstein. Wanneer u van plan bent om buiten de EU te rijden, dan heeft u wel een groene kaart nodig. Anders dient u er op de grens namelijk een te kopen.

Is de groene kaart verplicht?

Nee, een groene kaart is niet verplicht voor gekentekende voertuigen. In 1972 is de verplichting van de groene kaart in de hele Europese Unie afgeschaft. De politie kan tegenwoordig met behulp van centrale registers (RDW) eenvoudig controleren of uw auto verzekerd is of niet. Voor uw verzekeringsgegevens is het toch aan te raden om uw groene kaart in de auto te hebben. Zeker als u naar het buitenland gaat.